Normes de Maxwell Academy

Normes per classes grupals

– L’accés al curs es produirà quan es realitzi l’abonament de la primera mensualitat.

– La quota no respon a un nombre determinat de classes al mes, sinó a la formació global que es presta durant tot el curs acadèmic. Aquesta serà abonada independentment de si, segons el calendari, en un mes hi ha major o menor nombre de classes o activitats.

– Els pagaments s’efectuen de l’1 al 7 de cada mes per domiciliació bancària i en algun cas puntual, en efectiu o targeta (en horari de Secretaria). Qualsevol situació excepcional per la qual l’alumne no pugui ajustar-se a les dates de pagament estipulades haurà de consultar-ho amb Secretaria abans del dia 1 d’aquell mes. En cas de devolució del rebut bancari, s’aplicarà un increment de 5€ per despeses bancàries. 

– Als pagaments realitzats en efectiu o targeta després del dia 7 se’ls aplicarà un increment del 10%. En cas de no efectuar-se el pagament de la mensualitat a la primera quinzena del mes, l’alumne no podrà assistir a les classes mentre no aboni l’import a pagar.

– Si l’alumne ha d’interrompre les seves classes, ho comunicarà a Secretaria amb 30 dies d’antelació i s’atindrà a la normativa corresponent al compromís trimestral. 

– Les faltes d’assistència per part de l’alumne no són recuperables i l’import de la mensualitat no serà retornat. Si excepcionalment Maxwell Academy cancel·la una classe per motius atribuïbles al Centre, es recuperarà en consulta amb el grup.

– Seguint el calendari del Departament d’Ensenyament de la Generalitat, el Centre tancarà els festius i farà vacances quan pertanyi. Tot i així, Maxwell obrirà durant els ponts no festius, per a què els alumnes puguin aprofitar les classes.

– L’alumne accepta el Compromís trimestral al moment d’inscriure’s: si es dóna de baixa durant el curs, pagarà la meitat del que queda per finalitzar el trimestre en el que es troba (set-des, gen-març, abr-juny). 

– L’alumne assumirà el cost dels materials de classe.

Normes per classes particulars i semi-particulars

– L’accés al curs es produirà quan es realitzi l’abonament de la primera mensualitat.

– La quota mensual és de 89€ si és d’una hora a la setmana i de 169€ si és de dues hores. Aquesta mensualitat respon a la formació global que es presta durant tot el curs acadèmic i serà abonada independentment dels dies festius que hi hagi. El professor/a serà responsable de planificar el curs tenint en compte les festivitats.

– Els pagaments s’efectuen de l’1 al 7 de cada mes per domiciliació bancària i en algun cas puntual, en efectiu o targeta (en horari de Secretaria). Qualsevol situació excepcional per la qual l’alumne no pugui ajustar-se a les dates de pagament estipulades haurà de consultar-ho amb Secretaria abans del dia 1 d’aquell mes. En cas de devolució del rebut bancari, s’aplicarà un increment de 5€ per despeses bancàries.

– Als pagaments realitzats després del dia 7 en efectiu o targeta se’ls aplicarà un increment del 10%. En cas de no efectuar-se el pagament de la mensualitat a la primera quinzena del mes, l’alumne no podrà assistir a les classes mentre no aboni l’import a deure.

– Si l’alumne ha d’interrompre les seves classes, ho comunicarà a Secretaria amb 30 dies d’antelació

– Per norma general, les faltes d’assistència per part de l’alumne no són recuperables i l’import de la mensualitat no serà retornat. Si per causes majors i de manera molt puntual, l’alumne notifica amb més de 24h d’antelació (dins de l’horari de Secretaria) que haurà de faltar a classe, el/la professor/a podrà recuperar la classe un altre dia sense que això serveixi de precedent. Una classe que s’ha canviat una vegada, no es pot tornar a recuperar. Si l’Acadèmia excepcionalment cancel·la les classes per motius atribuïbles al Centre, es recuperaran en els dies que es fixin a tal efecte.

  • En cas que dues classes seguides coincideixin amb dies festius, es recuperarà una d’aquestes dues.

– Seguint el calendari del Departament d’Ensenyament de la Generalitat, el Centre tancarà els festius i farà vacances quan pertanyi. Tot i així, Maxwell obrirà durant els ponts no festius, per a què els alumnes que ho desitgin puguin aprofitar les classes.

– L’alumne assumirà el cost dels materials de classe.

WhatsApp chat